Menu:

Nabízené činnosti

 • Služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Při poskytování služby se řídíme zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a související vyhláškou. Pracujeme dle písemných pracovních postupů k jednotlivým základním činnostem a k dalším oblastem poskytování sociální služby.
 • Spolupráce s jednotlivými klienty je zaznamenávána do jejich osobních složek.

 

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

1. pracovně výchovná činnost s dětmi:

 • nácvik rozvojových činností s dětmi a motivace rodičů k jejich provádění s nimi (např. prostřednictvím herních činností)
 • rozvoj pracovních dovedností dětí  - včetně zapojení do prací v domácnosti přiměřeně jejich věku, podpora využití nabytých dovedností v běžném životě
 • rozvoj, posilování rozumových schopností dětí
 •  posilování schopnosti sebeobsluhy u dětí
 • vedení k smysluplnému trávení volného času

 

2. pracovně výchovná činnost s dospělými (70% musí být terénní formou):

 

 • podpora a nácvik rodičovského chování
 • vedení rodičů k vytvoření vhodného denního režimu dětí
 • motivace rodičů k pravidelné péči o psychické i fyzické zdraví dětí i vlastní, praktická pomoc v této oblasti (např. vyhledání zdravotnické péče)
 • vedení k řádnému udržování domácnosti, dodržování hygienických návyků v rodině
 • vedení k správnému hospodaření s penězi v domácnosti (vyrovnaného rozpočtu), finanční poradenství náležící do role sociální služby (např. při    exekučních řízeních, vyjednání splátkového kalendáře…)
 • podpora při vyhledávání zaměstnání (sepsání žádosti, motivačního dopisu, příprava na rozhovor se zaměstnavateli, seznámení s náležitostmi        pracovní smlouvy, kontaktování zaměstnavatele…)
 • pomoc v oblasti bydlení (žádost, nabídky, ověření náležitosti nájemní smlouvy, doprovod u předání a převzetí bytu, kontaktování vlastníku bytu….)
 • podpora rodičů v zajištění stravování dětí v odpovídajícím množství a kvalitě
 •  společná činnost rodičů a dětí – motivace rodičů a dětí k smysluplnému trávení volného času
 • podpora a nácvik dovedností a schopností (např. sociálních kompetencí) při jednání na úřadech, školách, školských zařízeních atd., praktická        pomoc v této oblasti v případě potřeby
 • pomoc při řešení výchovných problémů u dětí
 • pomoc při získání náhledu na aktuální náročnou životní situaci,  zpětná vazba při porušování sociálních norem jako je úmyslné zameškávání školní docházky nebo klasické záškoláctví apod.; hledání vhodného řešení
 •  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dětí:

 

 • rozvoj jemné motoriky včetně grafomotoriky dětí např. s pomocí pracovních listů
 • rozvoj hrubé motoriky
 • podpora sebevědomí dětí
 • podpora při vytváření žádoucího hodnotového žebříčku
 • osvojování zásad slušného  - společenského chování v konkrétních situacích, jejich upevňování v běžném životě
 • vedení dětí k dodržování hygienických návyků, péči o zdraví
 • podpora navazování vztahů mezi dětmi – rozvoje sociálních kontaktů
 • rozvoj osobnosti pomocí herních aktivit
 

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí:

 

 • motivace, vedení k pravidelné školní docházce dětí
 • vedení rodičů k vytvoření vhodného zázemí pro přípravu dětí do školy v rodině, podpůrného a tvůrčího prostředí
 • nácvik pravidelné přípravy na vyučování s dětmi
 • zapojení rodičů do domácí přípravy dětí na vyučování
 • poskytnutí pomoci se školní přípravou dětem, u kterých nemůže/nezvládá tuto roli plnit nikdo z blízkých
 • vedení rodičů k vytváření pravidelných denních návyků/režimu dětí
 • podpora při výběru školy
 • podpora při zajišťování vyhlášených dotací na žáka
 

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové. aktivity 

 • motivace rodičů k zapojení dětí do volnočasových aktivit (např. kroužků, sportovních oddílů, příležitostných akcí apod.
 • podpora při výběru vhodné volnočasové aktivity pro dítě, ověřování jeho zájmu
 • podpora vlastních aktivit dětí, kreativity – jejich  nápadů, návrhů
 • zapůjčování pomůcek a potřeb pro realizaci volnočasových aktivit, vytvoření dalších potřebných podmínek

 

B/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • akce mimo klub
 • akce konané klubem
 • doprovod k ostatním institucím
 • doprovod k lékaři
 • doprovod a kontakt se školou

C/ Sociálně terapeutické činnosti

 • individuální rozhovor/kontaktní práce
 • Socializace, resocializace
 • přispívání k utváření zdravého způsobu života a životního stylu;
 • utváření souladu mezi potřebami rodiny a společností;
 • rozvoj osobnosti ve výchovně-vzdělávacím procesu;
 • osvěta, ovlivňování volného času
 • kontaktní práce
 • poradenství
 • pomoc v krizi

D/ Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • jednání s institucemi ve prospěch rodiny/klienta
 • poskytnutí informace
 • zprostředkování kontaktu na návazné služby
 • sociální poradenství
 

 E/ Základní poradenství

- zdolávání překážek vývoje, rozvíjení jejich schopnosti, řešení aktuálních problémů a plánování budoucího života

 

a)      preventivní proces- vytváření podmínek pro osobní růst

b)      nápravný proces- odstranění zábran osobního rozvoje

c)      poskytování informací o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka

d)     poskytování přímé pomoci lidem při řešení jejich sociálních problému, zejména problémy manželské, mezigenerační soužití, péče o děti, starší a zdravotně postižené osoby, osoby propuštěné z výkonu trestu

e)     poskytování dalších druhů poradenství( sociální,sociálně-právní,komunitní,pedagogické,speciální a zdravotní,technické poradenství( zajištění pomůcek pro postižené lidi,úprava domácího prostředí)

 

základní administrativní úkony-

V rámci základního sociálního poradenství poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Jedná se především o informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit situaci osob, které si poradenství vyžádají.

 

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás