Menu:

Nabízené činnosti

 

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovně výchovná činnost: výtvarná činnost, rozvoj specifických dovedností, vyhledávání informací na internetu,
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností: rozvoj jemné motoriky, zajištění prostoru a času pro aktivity,
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory: půjčování pomůcek (nůžky, pastelky), vystoupení tanečních souborů
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity: poskytnutí chráněného prostoru, pomoc při organizaci výletů
 • Vzdělávací aktivity: předškolní výchova a doučování
 • Vzdělávací aktivity v oblasti rodiny směřující k eliminaci naučených negativních norem chování: hygiena, stravování, prevence sociálně patologických jevů

B/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • akce mimo klub
 • akce konané klubem
 • doprovod k ostatním institucím
 • doprovod k lékaři
 • doprovod a kontakt se školou

C/ Sociálně terapeutické činnosti

 • individuální rozhovor/kontaktní práce
 • Socializace, resocializace
 • přispívání k utváření zdravého způsobu života a životního stylu;
 • utváření souladu mezi potřebami rodiny a společností;
 • rozvoj osobnosti ve výchovně-vzdělávacím procesu;
 • osvěta, ovlivňování volného času
 • kontaktní práce
 • poradenství
 • pomoc v krizi

D/ Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • jednání s institucemi ve prospěch rodiny/klienta
 • poskytnutí informace
 • zprostředkování kontaktu na návazné služby
 • sociální poradenství
 

 E/ Základní poradenství

- zdolávání překážek vývoje, rozvíjení jejich schopnosti, řešení aktuálních problémů a plánování budoucího života

 

a)      preventivní proces- vytváření podmínek pro osobní růst

b)      nápravný proces- odstranění zábran osobního rozvoje

c)      poskytování informací o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka

d)     poskytování přímé pomoci lidem při řešení jejich sociálních problému, zejména problémy manželské, mezigenerační soužití, péče o děti, starší a zdravotně postižené osoby, osoby propuštěné z výkonu trestu

e)     poskytování dalších druhů poradenství( sociální,sociálně-právní,komunitní,pedagogické,speciální a zdravotní,technické poradenství( zajištění pomůcek pro postižené lidi,úprava domácího prostředí)

 

základní administrativní úkony- vyplňování příslušných formulářů a žádostí

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás