Menu:

 

Veřejný závazek SAS


Specifika služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována v Komunitním centru v ulici Soukenické čp.16 v Broumově formou ambulantní a terénní služby dle  § 65 zákona o sociálních službách. Nejčastěji jsou jejími klienty osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a příslušníci etnických menšin.

Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace řešit krizové, tíživé a náročné situace ve svém životě. Pomáháme rodičům tuto situaci překonat tak, aby byli schopni dětem zajistit potřebnou péči a výchovu v domácím prostředí. Podpora je směřována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních a sociálních potřeb a možností.

Cílová skupina - komu je služba určena

Sociálně aktivizační služby jsou určené rodinám s dětmi do 18 let, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu nepříznivé sociální situace  i těhotným ženám, pokud je riziko ohrožení vývoje dítěte po narození. Do cílové skupiny náleží nejen rodiče, ale i prarodiče a další blízké osoby, pokud zajišťují péči o dítě. Služba je poskytována v regionu Broumovsko lidem, kteří řeší svoji nepříznivou sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací rozumíme např.:

-  Špatnou finanční situaci rodiny (nedostatečné příjmy, nezvládnuté hospodaření, předluženost. nedostatečné zajištění materiálních potřeb členů domácnosti)

- Dlouhodobou nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách

- Nevyhovující bytovou situaci rodiny (bydlení ve vyloučených lokalitách, nevyhovující úroveň bydlení, hrozba náhlého vystěhování, nedostatečné vybavení domácnosti)

- Nedostatečné povědomí o právech a  povinnostech, sníženou schopnost vyřizovat osobní záležitosti, např. jednat s úřady

- Sníženou schopnost pečovat o dítě a vychovávat jej, zajistit mu péči o fyzické a psychické zdraví

Ohrožení dětí nevhodným způsobem života pečujících osob (vč. rizikové rodinné historie  - odebrání dětí do ústavní výchovy, aj.)

Výchovné a vzdělávací obtíže u dětí (nefunkční styly výchovy, nepravidelná neomluvená docházka do školy, nedostatečná školní příprava, špatná komunikace se školou aj.)

- Stav, kdy děti nemají dovednosti odpovídající jejich věku, možnosti srovnatelné s vrstevníky

- Obtíže v navazování a udržování funkčních mezilidských vztahů (komunikační problémy, dlouhodobé neshody, rozvody), nedostatek sociálních kontaktů

Obtíže v souvislosti s příslušností k etnické menšině

- Obtíže v souvislosti s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem člena rodiny


Cíle:

CÍLEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY U RODIČŮ JE, ABY:

 • mezi znalosti, dovednosti a návyky které jsou potřebné k běžnému způsobu života a zajištění potřeb dětí,  zvládali zabezpečovat potřeby dětí ve všech potřebných oblastech

= uměli rozpoznávat a naplňovat potřeby dětí, zvládali každodenní situace v rodině (např. potřeby biologické -  hygiena, výživa, spánek, ochrana před nemocemi a úrazy, ošacení;  potřeby psychické, sociální, vzdělávací  - pravidelná školní docházka a pomoc dětem se školní přípravou, motivace dětí ke vzdělávání,  předcházení předčasnému ukončování jejich vzdělávání; výchovné problémy)

= zabezpečovali vhodné podmínky pro aktivní trávení volného času s dětmi a volnočasové aktivity dětí

= zvládali péči o vlastní osobu v oblasti osobní hygieny, oblékání, stravování atd., žili v souladu se společenskými normami

= uměli hospodařit s penězi, měli vyrovnaný rodinný rozpočet

= uměli vést domácnost a udržovat jí v čistotě (vařit, prát, uklízet atd.)

= uměli vyřizovat osobní záležitosti (např. u lékaře, na úřadech, ve školských zařízeních), byli schopni problémové aj. situace řešit včas, samostatně a zodpovědně

= měli povědomí o svých právech a povinnostech, uměli zvolit vhodné strategie řešení konfliktů a uplatnit je

= uměli navazovat, udržovat a rozvíjet funkční vztahy, vhodně komunikovat (rodina, přátelé, sociální skupiny aj.), měli dostatek sociálních kontaktů s širším společenským prostředím zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti

 

 • měli vhodné materiální podmínky a zázemí pro výchovu dětí

 

= měli dostatek finančních prostředků pro uspokojování potřeb dětí (např. ze zaměstnání, výživného, sociálních dávek - pokud nelze jinak)

= měli vhodné vybavení domácnosti s ohledem na potřeby dětí

= získali nebo si udrželi vhodné bydlení, nebyli ohroženi jeho ztrátou


CÍLEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY U DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍCH  JE, ABY:

 

 • dosáhli takové úrovně dovedností, která odpovídá jejich věku a možnostem, získali návyky důležité pro běžný způsob života

 • plnili své povinnosti v souvislosti se školní docházkou a studiem, vzdělávaly se podle svých potřeb a přání

 •  měli funkční vztahy s rodinou a vrstevníky

 •  trávili volný čas srovnatelně s vrstevníky, podle svých zájmů, v souladu se společenskými normami, měli kontakt se společenským prostředím

Principy poskytování služby:

 • rovnost – na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace

 • individuální přístup – ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb

 • dobrovolnost – služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit

 • zaměření na rodinu – nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové navzájem ovlivňují

 • respektování soukromí – terénní pracovníci vstupují do domácnosti klientských rodin pouze na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby a ve smluveném čase a termínu, získáme od klientů jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby

 • bezplatnost

 

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás