Menu:

Formy podání stížnosti

-        Pěstoun, svěřené dítě či další dotčené osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb pověřené osoby, na jednání nebo pracovní postupy zaměstnanců.
-        Zároveň mohou vyjadřovat své návrhy, připomínky, podněty. Zaměstnanci pověřené osoby využívají stížnosti jako podnětu pro zvyšování kvality poskytovaných činností.
-        Podání stížnosti nesmí negativně ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb vůči podavateli stížnosti ani nikomu jinému.
-        Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky, elektronicky nebo anonymně, ústním podání stížnosti učiní přijímající pracovník záznam, který podavatel stížnosti podepíše.
-        Stížnost vyřizuje vždy nadřízený pracovník či úřad toho, na koho je stížnost směřována, a to do 30 dnů od jejího přijetí. Do této doby bude také podavatel stížnosti prokazatelně seznámen s obsahem vyřízení stížnosti.
-        V případě nespokojenosti s výsledkem vyřízené stížnosti se může klient odvolat k
nadřízenému orgánu pověřené osoby, kterým je výbor spolku, nebo ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který vydal pověření k výkonu sociálně právní ochrany.
-        K podávání anonymní stížnosti může být využita poštovní schránka, která slouží zároveň jako schránka důvěry DP ZS, umístěná na adrese organizace Začít spolu, Soukenická 16, 550 01 Broumov. Anonymní stížnosti budou prošetřeny, podněty budou využity pro zkvalitnění práce zaměstnanců. Výsledky nebudou zveřejňovány.

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás