Menu:

 

ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PĚSTOUNŮM


  • Vzdělávání

Pěstoun musí splnit 24 hodin vzdělávání. Pěstoun si z nabídky vybere vzdělávání, které bude absolvovat.

 

  • Pomoc při zajištění osobně péče o dítě svěřené do pěstounské péče (dále jen ,,krátkodobá výpomoc")

Pěstouni mají právo na krátkodobou výpomoc s péčí o svěřené děti v případě, že na straně obou pěstounů nastane některá z překážek zajištění  osobní péče o svěřené dítě podle § 47a odst. 2 písm. a) ZSPOD, nebo pokud druhý pěstoun, kterého se tento důvod netýká, není schopen zajistit péči o svěřené děti sám. Doprovázející organizace Začít spolu, z.s. se zavazuje poskytovat krátkodobou výpomoc v následujících případech:

  1. pokud je pěstoun, který pečuje o svěřené děti sám, uznán dočasně práce neschopen nebo pokud jsou oba pečující pěstouni uznáni současně dočasně  pracovně neschopni, při ošetřování osoby blízké,
  2. při narození vlastního dítěte nebo úmrtí osoby blízké,
  3. při vyřizování nevyhnutelných osobních záležitostí (např. jednání s úřady, účast      na soudním řízení, lékařský zákrok apod.
 
  • Pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti (dále jen ,,respit“)

Pěstouni mají právo na pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené děti dosáhly alespoň 2 let věku.

Respit nesmí být v rozporu se zájmy a potřebami dítěte, a musí být v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte (dále jen IPOD*). Tato péče může mít formu klasického nebo příměstského tábora, pobytu pro děti organizovaného doprovázející organizací, školy v přírodě atd…

 

  • Odborná pomoc

 Klíčový pracovník poskytuje poradenství při řešení problémů souvisejících:

-        s péčí o svěřené dítě, jeho zdravím a výchovou, v oblasti vzdělávání dítěte a přípravy na budoucí povolání, nabídky zájmové činnosti, při uplatňování nároku na dávky pěstounské péče nebo jiné, dále poradenství v období přijetí dítěte nebo jeho návratu do původní rodiny, při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodiny před jeho sletěním, při jednání s biologickými rodiči či jinými příbuznými za účelem kontaktů s dítětem, při naplňování povinnosti pěstounů vzdělávat se.

Psychologická, terapeutická nebo jiná odborná pomoc je poskytována nad rámec poradenství a týká se podpory zpracování emočně náročných situací v souvislosti s pěstounskou péčí. Instrukce č. 8/2019 .


  • Kontakt s biologickou rodinou

Pěstouni jsou povinni podporovat sounáležitost každého svěřeného dítěte s jeho původní rodinou a dalšími osobami blízkými, a to formou, která je v zájmu dítěte a v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.

 

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás