Menu:

ZAČÍT SPOLU - zapsaný spolek

 

Sociálně aktivizační služby

 Posláním sociálně aktivizační služby je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace řešit krizové, tíživé a náročné situace ve svém životě. Pomáháme rodičům tuto situaci překonat tak, aby byli schopni dětem zajistit potřebnou péči a výchovu v domácím prostředí. Podpora je směřována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních a sociálních potřeb a možností.

Pěstounská péče

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Pomoc k svépomoci. Podpora těmto rodinám probíhá formou intervencí, doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčování v podobě zajištění a realizace pobytových akcí pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všeobecnou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.

Mateřská škola

Mateřská škola – Začít spolu Broumov podporuje včasnou docházku dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (vyloučené lokality). MŠ - Začít spolu byla zřízena na základě poptávky rodičů dětí, kteří doposavad navštěvovali přípravnou třídu Začít spolu. Tato poptávka nás motivovala k tomu, abychom zřídili školku, která umožní i mladším dětem nástup ke vzdělávání. Máme za to, že čím dříve se děti začlení do vzdělávacího procesu, tím jim usnadníme jejich další životní i vzdělávací cestu.

Mateřská škola je umístěna v budově ulici Kladská164 v Broumově, kde sídlí základní a speciální škola. Prostory užívané mateřskou školou máme pronajaté. Mateřská škola je tvořena jednou třídou s příslušenstvím o celkovém počtu 25 dětí.

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás