Menu:

Program Služby pěstounům


  Začit spolu z. s. disponuje pověřením podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších předpisů k

 

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1, písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • k poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a sledování výkonu pěstounské péče této osoby

Realizujeme službu doprovázení pěstounů

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Pomoc k svépomoci. Podpora těmto rodinám probíhá formou intervencí, doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčování v podobě zajištění a realizace pobytových akcí pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všeobecnou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.


Poslání

 

 rodina_1.png

 

 

Posláním Začít spolu, z. s. je podporovat a doprovázet děti   v rodinách a jejich rodiny a podporovat a doprovázet děti   v náhradní rodinné péči a náhradní rodiny.  Posláním je   taková podpora a doprovázení rodiny – a to jak dětí, tak i   dospělých členů, které vede k vytvoření bezpečného    prostředí pro zdravý vývoj a rozvoj dítěte. 
 

 

 


Cíl

 

 cil1.png

 

 

 

Cílem je poskytování kvalitních služeb v souladu s nejlepším zájmem dítěte a v souladu s potřebami rodičů. Tedy podpora pěstounů při péči svěřeného dítěte, takovým způsobem, aby při poskytování této péče neselhávali a bylo tak zajištěno stabilní a bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče. 

Cílová skupina

 

 cilov_skupina.png

 

Pěstouni poskytující dlouhodobou pěstounskou péči: - pěstouni (jednotlivci, páry)- děti umístěné v pěstounské péči - ať už u svých příbuzných (prarodičů, sourozenců, atd.), nebo v tzv. jiné náhradní rodině - spolupracujeme i se širším rodinným okolím, hlavně s biologickými dětmipěstounů, pokud se v rodině vyskytují.- děti, rodiče a pěstouni z území Královéhradeckého kraje 

 Metody práce

skupinové vzdělávání pro pěstouny formou workshopů

 • individuální vzdělávání formou konzultací
 • individuální psychologická podpora
 • terapeutické komunitní skupiny pro pěstouny a svěřené děti
 • skupinové aktivity pro svěřené děti
 • skupinové aktivity na podporu sounáležitosti v pěstounských rodinách
 • podporu zvyšování znalostí a dovedností pěstounů
 • případová práce
 • depistáž


ZÁSADY ČINNOSTI, ZÁKLADNÍ PRINCIPY

- zaměstnanci se v práci řídí základními obecnými principy sociální práce a jejich jednání je v souladu s etickým kodexem  a principy sociálních pracovníků (zaměstnancům je k dispozici v tištěné podobě ve složce Standardů kvality)

- zaměstnanci mají na paměti především zájem dítěte a berou ohled na jeho sociální prostředí

- hájíme zájmy dítěte. Přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl chráněn zájem dítě.

- zastřešujícím cílem všech činností organizace je ochrana zájmů dítěte. V rámci Služby pěstounům se s klienty uzavírá Prohlášení o mlčenlivosti, které je součástí Dohody o výkonu pěstounské péče.

- ke každému přistupujeme individuálně. Vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou osobnost a při práci vycházíme z individuálních potřeb a možností pěstounské rodiny.

- zaměřujeme se na pěstounskou rodinu jako celek. Rodinu vnímáme jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Usilujeme o navázání důvěry tak, abychom lépe rozuměli vztahům v pěstounské i biologické rodině, a mohli tak poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy.

- podporujeme vztahy dítěte s biologickou rodinou. Pokud je v nejlepším zájmu dítěte navázat či udržovat kontakt s biologickou rodinou, tento kontakt podporujeme, zprostředkováváme a v případě potřeby u něj asistujeme. V případě, že tento kontakt není žádoucí a z rozhodnutí soudu k němu nemá docházet, pak před tímto kontaktem dítě chráníme.

- zaměstnanci dětem naslouchají a respektují jejich přání a potřeby; zároveň je rozvíjejí, motivují k dalšímu vzdělávání a ukazují jim možnosti zdravého trávení volného času

- přístup ke klientům je přátelský, respektující, nehodnotící, otevřený a podporující

- všechny služby jsou poskytovány klientům nediskriminačně – bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, sociální status nebo etnickou příslušnost

- pokud situace dospěje do bodu, kdy je ohrožen zdravý vývoj dítěte, postupují zaměstnanci v souladu s §9a, odst. 1 a kontaktují příslušné úřady

- všichni zaměstnanci dodržují mlčenlivost dle příslušných zákonů

- organizace informuje klienty i veřejnost o své činnosti 

 

DOHODA KE STAŽENÍ: 

DOHODA.docx

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás