Menu:

 Služby pěstounům

  Začit spolu z. s. disponuje pověřením podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších předpisů k

 

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1, písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • k poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a sledování výkonu pěstounské péče této osob

 


Realizujeme službu doprovázení pěstounů

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Pomoc k svépomoci. Podpora těmto rodinám probíhá formou intervencí, doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčování v podobě zajištění a realizace pobytových akcí pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všeobecnou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.


Poslání

 rodina_1.png

 

Posláním Začít spolu, z. s. je podporovat a doprovázet děti   v rodinách a jejich rodiny a podporovat a doprovázet děti   v náhradní rodinné péči a náhradní rodiny.  Posláním je   taková podpora a doprovázení rodiny – a to jak dětí, tak i   dospělých členů, které vede k vytvoření bezpečného    prostředí pro zdravý vývoj a rozvoj dítěte. Pomáhat rodinám, aby rozvíjeli svůj potenciál a podporovat vzájemné vztahy mezi jejich členy různými formami.
 

 

 

 

Cíl

 cil1.png

 

 

Cílem je poskytování kvalitních služeb v souladu s nejlepším zájmem dítěte a v souladu s potřebami rodičů. Tedy podpora pěstounů při péči svěřeného dítěte, takovým způsobem, aby při poskytování této péče neselhávali a bylo tak zajištěno stabilní a bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče. 

Cílová skupina

 

 cilov_skupina.png

 

Pěstouni poskytující dlouhodobou pěstounskou péči: - pěstouni (jednotlivci, páry)- děti umístěné v pěstounské péči - ať už u svých příbuzných (prarodičů, sourozenců, atd.), nebo v tzv. jiné náhradní rodině - spolupracujeme i se širším rodinným okolím, hlavně s biologickými dětmipěstounů, pokud se v rodině vyskytují.- děti, rodiče a pěstouni z území Královéhradeckého kraje 

 Metody práce

skupinové vzdělávání pro pěstouny formou workshopů

 • individuální vzdělávání formou konzultací
 • individuální psychologická podpora
 • terapeutické komunitní skupiny pro pěstouny a svěřené děti
 • skupinové aktivity pro svěřené děti
 • skupinové aktivity na podporu sounáležitosti v pěstounských rodinách
 • podporu zvyšování znalostí a dovedností pěstounů
 • případová práce
 • depistáž


ZÁSADY ČINNOSTI, ZÁKLADNÍ PRINCIPY


1) zásada bezplatnosti – činnosti poskytované pracovníky Doprovázející organizace Začít spolu v rámci hlavní činnosti jsou poskytované zdarma
2) zásada diskrétnosti – informace zjištěné při práci s klientem nesdělujeme bez jeho souhlasu třetím osobám. Výjimkou jsou situace, kdy je nám příslušným právním předpisem (zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestní zákon a trestní řád) uložena oznamovací povinnost
3) zásada nestrannosti – ke všem klientům přistupujeme rovnoprávně bez ohledu na jejich pohlaví, etnický původ, zdravotní hendikep apod.
4) zásada nezávislosti – klienty podporujeme a vedeme k hledání a využívání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace, ve které se ocitli
5) zásada respektování vlastní volby klienta – klient má právo se sám rozhodnout, jestli chce nabídky poradny využít a stejně tak má možnost spolupráci kdykoli ukončit.
6) zásada přístupu ke klientům jako k rovnocenným partnerům – klient a pracovník vystupují jako rovnocenní partneři, práce je založena na podpoře a kooperaci
7) zásada vnímání osoby klienta ve všech souvislostech – klient je brán jako osoba samostatně jednající, svobodně rozhodující. Je třeba brát klienta jako osobu, která má mnoho rolí, nikoliv jen roli klienta
8) zásada týmové spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
9) Zásada odpovědnosti poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců Doprovázející organizace Začít spolu zapojených do poskytování SPO jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností
10) Zásada bezpečnosti a odbornosti – PPR Pk garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování SPO, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytování služeb
11) Zásada transparentnosti - veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu

 

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás