Menu:

 

Přihláška do MŠ:


Pihlka_do_KOLKY.pdf


 

Vzor :

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j.: Žádost podává zákonný zástupce: Příjmení a jméno:
………………………………………………………………………. Datum narození:
………………………………………………………………………. Trvalé bydliště:
………………………………………………………………………. Telefon:
……………………………………………………………………….

Žádám o přijetí do Mateřské školy Začít spolu, Kladská 164 Broumov 550 01 ředitelka školy: Mgr. Lenka Kurová svého syna / své dcery /*

Příjmení:

……………………………………………………………………….
Jméno:

……………………………………………………………………….
Datum narození:

……………………………………………………………………….
Bydliště:

……………………………………………………………………….
Zaměstnání otce

……………………………………………………………………….
Zaměstnání matky

……………………………………………………………………….
Sourozenci (jméno, datum narození)

……………………………………………………………………….

K zápisu (datum nástupu) od ……………………………………………… (den. měsíc. rok)

na celodenní docházku od ............. hod. do .............. hod. nebo

na polodenní docházku od ............. hod. do .............. hod.

Přihláška ke stravování dítěte v mateřské škole: (vyberte jednu z možností)
Celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) Ano / Ne/* Polodenní stravování (dopolední svačina, oběd) Ano / Ne/* Polodenní stravování (oběd, odpolední svačina) Ano / Ne/*


Datum podání žádosti: ................................................................. ................................................................. podpis žadatele


VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE: (doklad potvrzující, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů) ke zdravotnímu stavu dítěte: bere pravidelně léky: možnost účasti na akcích školy – plavání, škola v přírodě: Doporučuji – nedoporučuji přijetí dítěte do mateřské školy


............................................................... ........................................................ datum razítko a podpis lékaře
/* nehodící se škrtnout

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás