Menu:

ZAČÍT SPOLU - zapsaný spolek

01.jpgNašim posláním je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Realizace volnočasových aktivit, poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem z Broumova a okolí, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.


Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD) Komunitní centrum poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 o soc. službách

DĚLÍ SE DO 4 ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ:

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pěstounská péče

02.jpgJedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Pomoc k svépomoci. Podpora těmto rodinám probíhá formou intervencí, doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčování v podobě zajištění a realizace pobytových akcí pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všeobecnou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.

Mateřská škola

Mateřská škola – Začít spolu Broumov podporuje včasnou docházku dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (vyloučené lokality). MŠ - Začít spolu byla zřízena na základě poptávky rodičů dětí, kteří doposavad navštěvovali přípravnou třídu Začít spolu. Tato poptávka nás motivovala k tomu, abychom zřídili školku, která umožní i mladším dětem nástup ke vzdělávání. Máme za to, že čím dříve se děti začlení do vzdělávacího procesu, tím jim usnadníme jejich další životní i vzdělávací cestu.

Mateřská škola je umístěna v budově ulici Kladská164 v Broumově, kde sídlí základní a speciální škola. Prostory užívané mateřskou školou máme pronajaté. Mateřská škola je tvořena jednou třídou s příslušenstvím o celkovém počtu 25 dětí.

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás